GDPR

God Fysik


Muskelvärk, ledvärk och rehabilitering

Integritetspolicy för God Fysik

1. Information om hantering av personuppgifter

God Fysik värnar om din personliga integritet och vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter. I denna integritetspolicy, som gäller för alla kunder till God Fysik, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker hemsidan, registrerar ett konto på God Fysik, köper produkter och tjänster eller vid annan kontakt med oss.


God Fysik arbetar löpande med integritetsfrågor och kan därför komma att uppdatera denna policy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.


2. Ansvar för dina personuppgifter.

God Fysik Sverige AB, Lilla VÄSTERBRON 20, 11219 STOCKHOLM, organisationsnummer 556839-5478, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av God Fysik.


3. Vilka personuppgifter samlas in av God Fysik?

När du startar ett konto hos God Fysik kan vi spara din uppgivna information så som personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, köp-, order och användningshistorik och annan ärenderelaterad information.


4. Varför behandlar God Fysik dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på God Fysik, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan.

Ändamål för användningen av dina uppgifter:Vår lagliga grund för detta ändamål är:


A. För att kunna hantera beställning och administration av din bokningDet köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.


B. För att kunna administrera ditt konto på God Fysik

och korrekt hantering av personuppgifter.Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om konto. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto på ”Mina sidor”.


C. För att kunna skicka generell marknadsföring, såsom utskick av Julkort och kvartalsbrev via e-post och post.Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.


D. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda webbokningen eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.


E. För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från IKEA och inte är registrerade som IKEAs kunderBerättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.


I. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.


5. Personuppgifter som God Fysik samlar in.

God Fysik samlar in de uppgifter om adress, mail, telefonnummer, personnummer och andra kontaktuppgifter som du uppger vid bokning.


6. Hur God Fysik använder informationen om dig.

God Fysik kan komma att använda den kontaktinformation du uppgivit för att ge dig erbjudanden eller ge information om ergonomi, träningstips, öppettider mm.

Om du vill ha din information borttagen från God Fysiks bokningsportal så kan du alltid meddela detta så kommer informationen utöver namn, adress, personnummer och journal att tas bort.


7. När vi kan komma att dela dina uppgifter.

God Fysik delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara journalprogramsföretag, företag som tillhandahåller mail och hemsida eller bank- och kreditkortsföretag. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.


8. Lagring och lagringstid.

På God Fysik behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. God Fysik har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.


9. Säkerhet för dina personuppgifter.

På God Fysik säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen.


10. Dina rättigheter.

På God Fysik vill vi alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.


Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte God Fysik tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.


Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.


11. Klagomål och tillsynsmyndighet.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.


12. Kontakta oss.

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På God Fysik är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta God Fysik på telefon 08- 533 345 00, info@godfysik.se eller på adressen Åsögatan 160 i Stockholm.

God Fysik Kungsholmen AB                        08 - 533 345 00             info@godfysik.se